SUMMANDS – ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК HISTOMER В УКРАЇНІ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: – факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://histomer.com.ua/ – оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://histomer.com.ua/ – письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://histomer.com.ua/
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Товар та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://histomer.com.ua/ «Веб-сайт» – одна або декілька логічно пов'язаних між собою веб-сторінок; також місце розташування контенту сервера. «Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. «Товар» - парфюмерно-косметичні вироби, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична особа, що відвідала Веб-сайт https://histomer.com.ua/ та акцептувала даний Договір. «Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 13 даного Договору. «Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Товару, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів на Веб-сайті, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів на Веб-сайті;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення на Веб-сайті;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого на Веб-сайті;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:
• виконувати умови даного Договору;
• надати Замовнику Товар належної якості;
• об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://histomer.com.ua/
4.2. Виконавець має право:
• в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
• своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
• ознайомитись з інформацією про Товар, який розміщений на сайті Виконавця.
5.2. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:
• оформити Замовлення Товару, зазначеного на відповідній сторінці Веб-сайту https://histomer.com.ua/
• вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://histomer.com.ua/ шляхом додавання Товару у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “Купити”, або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити", або за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://histomer.com.ua/

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://histomer.com.ua/ Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Товарів.
7.2. Замовник оплачує Товар Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.
7.3. Оплата Товару здійснюється шляхом:
7.3.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.
7.3.2. За допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця.
7.4. Моментом оплати Товару вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
8.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг з продажу товарів Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо вони виникли внаслідок форс-мажорних обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Веб-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://histomer.com.ua/
10.2. Веб-сайт створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
10.4. Оплата Покупцем оформленого на Веб-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
10.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
10.6. Використання ресурсу Веб-сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
10.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Веб-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

11.1. Повернення товару у Веб-сайт проводиться згідно чинного законодавства України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
12.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ

ФОП Фролов Віталій Вікторович ІПН – 3068127636
Юридична адреса: 03048, м. Київ, Солом’янський р-н, р-н, вул. Кадетський Гай, б.3, кв.346
п/р: UA193052990000026000036226743 в ПАТ КБ ПриватБанк
Діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі № 2010350000000056806 від 01.10.2021 р., має статус платника єдиного податку 3 групи за ставкою 5% з 01.10.2021

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ HISTOMER

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

Summands

SUMMANDS АКАДЕМІЯ

НАВЧАННЯ, РОЗВИТОК
ТА ПРОФЕСІЙНЕ BEAUTY-КОМ’ЮНІТІ

вгору